báo cáo số lượng người làm việc

UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS N’THOL HẠ                               Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

                                                                                                                 N’ Thol Hạ,  ngày 22  tháng 09  năm 2016

 

BÁO CÁO

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC HỢP ĐỒNG CHUYÊN MÔN

TẠI TRƯỜNG THCS N’ THOL HẠ

 

  1. Thực trạng

– Thực hiện Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Lâm Đồng về  phân cấp quản lí cán bộ, công chức, viên chức Tỉnh Lâm Đồng. Từ năm học 2013 đến nay trường THCS N’ Thol Hạ tiếp nhận giáo viên hợp đồng do UBND Huyện Đức Trọng phân công về trường. Ban giám hiệu thực hiện kí kết các hợp đồng lao động cho giáo viên thuộc UBND huyện phân công về công tác tại trường.

3

– Căn cứ vào đặc thù trường lớp của nhà trường, trường THCS N’ Thol Hạ báo cáo tình hình sử dụng và hợp đồng giáo viên giảng dạy như sau:

  1. Quy mô-số lượng

+ Giáo viên:

  • Tổng số cán bộ giáo viên: 35
  • BGH: 2
  • Nhân viên: 4
  • Tổng số giáo viên 29 (Trong đó có 01 GV thiết bị và 01 GV TPT)
  • Hợp đồng: 03 (trong đó có 01 hợp đồng 68 hưởng lương từ nguồn chi khác)

02 giáo viên hợp đồng do  UBND Huyện phân công về từ năm học 2013-2014, 2015-2016 và  hưởng lương từ ngân sách nhà nước, thuộc diện hợp đồng trong biên chế.

Bảng số liệu:

Tổng số Hợp đồng Nguồn lương
Trong biên chế Ngoài biên chế
Giáo viên 2 – 1 hưởng lương từ ngân sách nhà nước
Nhân viên 0 1 Hợp đồng bảo vệ theo nghị định 68-hưởng lương từ nguồn chi khác của trường
Tổng 2 1

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

HOÀNG VŨ NGOAN